1 Comment

  • Hóa ra YouTube cũng có chức năng check xem URL chứa embedded có tồn tại và reachable hay không. Nếu không thì sẽ chỉ show ra một trang blank.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!