August 31, 2011 – Thêm chút nữa

Đang có hứng viết blog, thêm bài nữa để đẩy cái bài không vui kia xuống dưới. Gần đây mình làm việc rất năng suất. Đi làm đúng giờ, làm được bao nhiêu việc. Về nhà cũng làm được không ít. Tinh thần thoải mái, làm việc hăng say. Từ ngày bọn MB thu phí, mình vẫn chưa biết phải làm như thế nào cho hiệu quả. Kiểu gì cũng mất 4%, thôi thì tự nhủ thế còn hơn chán những bọn khác. Chờ PP thì đến bao giờ mới được, mà lúc ấy trượt giá mất rồi còn đâu.

August 31, 2011 – Kết thúc

Không có bắt đầu thì sao gọi là kết thúc… Cũng đến lúc rồi. Như những lần trước, ngay từ đầu đã cảm thấy chán thì chẳng thể tiến xa được. Khởi đầu không thuận lợi, luôn nằm trong thế bất lợi và càng ngày càng rời xa mục tiêu, kết thúc là điều khó tránh. Cũng đúng, khi mà đã không lấy được sự tự tin vốn có + thế chủ động bị đánh mất, mình dễ dàng bị lâm vào tình thế khó. Đến mức không thể thoát ra được. Đến lúc rồi.

PHP: eval() without output to screen

Sometimes, we need to eval() some lines of code and grab the result without output to screen. As you know, eval() has only one parameter, so we have to use output buffer for that purpose. The following code can achieve that. Pretty clean and understandable: ob_start(); eval(‘echo “Hello world!”;’); $str = ob_get_contents(); ob_end_clean(); $str will hold the output returned by eval function.

August 21, 2011 – Overdue

Lâu lắm rồi không viết blog, quên mất cả format của title (không thêm ngày vào trước). Nản thật đấy. Blog là thứ nên viết thường xuyên. Viết được ra thì sẽ không phải nghĩ nữa, là cách giải tỏa stress rất tốt. Viết nhiều cũng làm cho khả năng diễn đạt cải thiện, là điều mà những người sử dụng bán cầu não phải như mình còn thiếu. Tư duy có tốt đến mấy mà không thể diễn đạt cho người khác hiểu thì cũng không để làm gì. Đặt ra những kế hoạch rồi lại tự tay phá

Format post date in WordPress

We all know that $post->post_date will display post date in the following format: 2011-08-19 17:23:25. The problem is that, if we want to display post date in different format, what should we do? Fortunately, WordPress has a very useful function mysql2date. Suppose you want to display only Month and Year of the post, you should be able to do that using this snippet: < ?php echo mysql2date('F Y', $post->post_date) ?> The first parameter of this function can be referred in date function of php.net

How to count number of search results returned by WordPress

Suppose you want to create a custom search result for your theme. Apparently you will create a php script named search.php. One problem is that, you want to display total number of search results returned. Here is the solution for that. Searching for: < ?php echo get_search_query(); ?> < ?php $allsearch = &new WP_Query("s=" . get_search_query() . "&showposts=-1"); $count = $allsearch->post_count; ?> < ?=$count?> results found: Happy coding!

Host … is not allowed to connect to this MySQL server

Suppose you’ve installed LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) in your server. Everything is working fine. One day, there was a problem on your server. You don’t want to use the command line mode of MySQL because it is very difficult to debug. So, you grab a tool, for example SQLyog to connect to that server. Surprisingly, you cannot connect and the sever give you a weird message: ERROR 2003: Can’t connect to MySQL server on ‘host_name’ (111) This is a very common problem. You forgot to change the bind address on my.cnf. Use Vim, Nano or any text editor to

Dọn mốc

Dọn mốc tí nào. Hơn 2 tháng rồi chứ có ít đâu. 2 tháng với bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Break up một mối quan hệ, nối lại rồi lại break up một mối quan hệ khác, và rồi đang chuẩn bị nối lại một mối quan hệ. Phỏng vấn VEF. 2 tháng vừa rồi tiêu hơi nhiều tiền, chung quy cũng vì cái VEF. Còn một khóa học ở Summit nữa nhưng chưa biết bao giờ mới đi học được. Tuần học 1 buổi và phải làm rất nhiều bài tập về nhà. Y hệt như năm ngoái,

Why are private fields not private to the instance?

In C# it’s perfectly legitimate to access private fields of other instances of the same type. C# specification also state that access to private fields is on a type, not an instance. Is there any reason for that? public class Foo { private bool aBool; public void DoBar(Foo anotherFoo) { if(anotherFoo.aBool) … } } One reason for this is that, access modifiers work at compile time. As such, determining whether or not a given object is also the current object isn’t easy to do. Another reason for this is that, the purpose of encapsulation is to lower mutual dependence of